Värdegrund Västsvenska Roller Derby Sällskapet (VSRDS)

Värdegrund Västsvenska Roller Derby Sällskapet (VSRDS)

  1. VSRDS sysslar i första hand med Roller Derby som sport, inte som ideologi eller politik.
  2. I VSRDS får ingen diskriminering ske, utifrån till exempel etnicitet, hudfärg, religiös bekännelse, kön eller könsuttryck, ålder, ursprung, funktionsvariation, civilstånd, sexuell läggning eller militär bakgrund. VSRDS eftersträvar att samtliga medlemmar ska känna sig respekterade oavsett förutsättningar och val utifrån nämnda områden.
  3. I VSRDS undviker vi ett kränkande handlingssätt och/eller en kränkande jargong, väl medvetna om att upplevelsen av vad som är kränkande är individuell. Därför är kommunikation och dialog fundamental för att uppnå denna strävan.
  4. I VSRDS inser vi att en ideell ansvarsposition inte enbart är en maktposition utan också en utsatt position. Medlemmarnas relation till förtroendevalda och andra ledare ska därför präglas av omsorg, och eventuella synpunkter framföras på ett konstruktivt sätt.
  5. I VSRDS delar vi på ansvaret, väl medvetna om att vårt gemensamma engagemang är grundläggande för att föreningen ska fungera. Den enskilde medlemmens hälsa och välmående ska dock sättas i första rummet framför föreningsmässig framgång.
  6. I VSRDS är vi väl medvetna om Roller Derbyn som ett forum där kvinnligt sportutövande är i centrum i en annars mansdominerad sportvärld. VSRDS vill därför som förening verka för att Roller Derbyn även fortsatt ska vara en plats där kvinnor tar plats och är tongivande.